1 2 3 4

oferta


S?u?ymy pomoc? w zakresie doradztwa, analiz techniczno – ekonomicznych, koordynacji prac, projektowania oraz kompleksowego wykonania instalacji ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji w obiektach o ró?nym przeznaczeniu.


Systemy klimatyzacji i osuszania

Przeznaczenie: komfortowa, precyzyjna, przemys?owa
Urz?dzenia bezpo?redniego odparowania typu „Split”
Systemy VRV
Systemy wody lodowej i wody technologicznej

Systemy wentylacji mechanicznej

oferta4_1.jpg Wykonujemy wszelkiego rodzaju instalacje wentylacyjne pocz?wszy
od prostych rozwi?za?, a sko?czywszy na zaawansowanych
technologicznie specjalistycznych systemach nawiewno – wywiewnych.

Zakres:

- Wentylacja obiektów przemys?owych: hale produkcyjne, lakiernie, magazyny
- Wentylacja obiektów u?yteczno?ci publicznej: centra handlowe, biura, ko?cio?y
- Wentylacja budynków mieszkalnych: bloki wielorodzinne, apartamentowce
- Zrównowa?ona wentylacja rekuperacyjna dla domów jednorodzinnych
- Instalacje oddymiaj?ce

Nowoczesne systemy ogrzewania powietrznego

Specjalizujemy si? równie? w kompleksowym wykonawstwie systemów ogrzewania nadmuchowego w oparciu o nowoczesne urz?dzenia zasilane:
gazem, olejem opa?owym, wod? technologiczna, pr?dem.

Specjalizacja obiekty wielkokubaturowe:
hale przemys?owe, magazynowe, galerie i centra handlowe, obiekty sakralne

Produkcja i sprzeda? akcesoriów wentylacyjnych

Kana?y i kszta?tki wentylacyjne,
Elementy zaka?czaj?ce: wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie,
Zamówienia specjalne

Systemy specjalne

Instalacje tryskaczowe,
Instalacje centralnego ogrzewania,
Systemy kominowe,

Pe?ny zakres us?ug serwisowych

Jako firma dopasowali?my si? do ró?nego rodzaju klientów: wymagaj?cych,
a zarazem szukaj?cych ekonomicznych rozwi?za?.
Oferujemy, zatem przyst?pne ceny, zachowuj?c wysoki standard naszych us?ug.


Gwarantujemy ca?kowite zaanga?owanie w powierzone nam zadania!

nasze realizacje


Strona główna Firma Oferta Realizacje Referenecje Praca Kontakt
Copyrights 2007 - Climatec - Poczuj powiew komfortu
Code&Design
Strona główna