1 2 3 4

firma


iStock_000013825372Small.jpgCele

CLIMATEC jest nowoczesn? firm?, z powodzeniem dzia?aj?c? zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.
Zdobyte wykszta?cenie, do?wiadczenia oraz liczne szkolenia da?y podstaw? do wszechstronnego i szczegó?owego poznania zagadnie? z obszaru wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania.


Rozwi?zania

Realizuj?c powierzone zadania wykorzystujemy najnowocze?niejsze osi?gni?cia technologiczne w dziedzinie wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania powietrznego. Bazujemy na produktach oraz podzespo?ach uznanych producentów.

Nasz personel to wysokiej klasy specjali?ci gotowi s?u?y? fachow? porad? na ka?dym etapie inwestycji. Zapewniamy profesjonalny system obs?ugi klienta, obejmuj?cy:
doradztwo, sprzeda?, monta?, produkcj? elementów wentylacyjnych oraz pe?en zakres us?ug serwisowych.

Dzi?ki wysokim kwalifikacjom i du?ej wiedzy z zakresu naszej specjalizacji, stawiamy czo?o wszelkim wyzwaniom. Stale ?ledzimy nowinki techniczne pojawiaj?ce si? na rynku instalacyjnym i w miar? potrzeb skutecznie wdra?amy je w ?ycie!

Jako??

CLIMATEC jest przedsi?biorstwem, które dysponuje zapleczem technicznym, logistycznym oraz personalnym, na wysokim poziomie i dlatego jest w stanie zapewni? kompleksowe wykonanie us?ug dla bardzo wymagaj?cych klientów.
O jako?ci naszych us?ug ?wiadcz? referencje wydane przez naszych kontrahentów.

Nasz? strategi? jest budowanie produktów i rozwi?za? o bardzo wysokiej jako?ci rozumianej jako niezawodnie funkcjonuj?ce systemy, realizuj?ce indywidualne potrzeby konkretnych obiektów, dostarczone i uruchomione w uzgodnionym czasie.


Wiele firm to deklaruje, my realizujemy!

nasze realizacje


Strona główna Firma Oferta Realizacje Referenecje Praca Kontakt
Copyrights 2007 - Climatec - Poczuj powiew komfortu
Code&Design
Strona główna