1 2 3 4

rozwiazania_dla_biznesuCLIMATEC oferuje swoim Klientom pe?en wachlarz us?ug zwi?zanych z zapewnieniem komfortu w zakresie bran?y wentylacyjno – klimatyzacyjnej:
  • Doradztwo techniczne
  • Projektowanie
  • Ekspertyzy
  • Realizacje
  • Serwis
  • Przegl?dy techniczne
W zale?no?ci od rodzaju obiektu dobieramy optymalne rozwi?zania sprzyjaj?ce dobremu samopoczuciu, poprawiaj?c warunki przebywania osób oraz efektywno?? pracy. Systemy instalowane przez nasz? firm? ponadto zapewniaj? korzystne: efektywne i ekonomiczne warunki funkcjonowania samych obiektów oraz ich wyposa?enia przy neutralnym wp?ywie na ?rodowisko naturalne.

Nasze realizacje obejmuj? swoim zasi?giem budynki u?yteczno?ci publicznej, pomieszczenia biurowe, techniczne, przemys?owe, galerie handlowe, restauracje, archiwa, hotele oraz wiele innych obiektów dla szeroko poj?tego biznesu.

W realizacji naszych projektów wykorzystujemy systemy, urz?dzenia oraz materia?y renomowanych producentów.

Nasz? strategi? jest budowanie produktów i rozwi?za? o bardzo wysokiej jako?ci rozumianej jako niezawodnie funkcjonuj?ce systemy, realizuj?ce indywidualne potrzeby konkretnych obiektów, dostarczonei uruchomione w uzgodnionym czasie.
rdb1.jpg

rdb2.jpg

rdb3.jpg
1.jpg2.jpg3.jpg

CLIMATEC jest przedsi?biorstwem, które dysponuje zapleczem technicznym, logistycznym oraz personalnym, na wysokim poziomie i dlatego jest w stanie zapewni? kompleksowe wykonanie us?ug dla bardzo wymagaj?cych klientów. O jako?ci naszych us?ug ?wiadcz? referencje potwierdzone przez naszych kontrahentów.
nasze realizacje


Strona główna Firma Oferta Realizacje Referenecje Praca Kontakt
Copyrights 2007 - Climatec - Poczuj powiew komfortu
Code&Design
Strona główna