1 2 3 4 • Osiedle PANORAMA KRAKOWSKA - 21.06.2012
  CLIMATEC wykonawc? instalacji wentylacji mechanicznej na budowie osiedla Panorama Krakowska. Inwestycja to nowoczesne budynki mieszkalne o ciekawej bryle usytuowane przy ulicy A.Fredry / Turowicza. Atrakcyjna lokalizacja inwestycji pomi?dzy dwoma centrami handlowo - kulturalnymi C.H Bonarka i C.H Zakopianka. - [wicej]
 • MEDIA EXPERT W KORONIE - 18.04.2012
  Zbli?amy si? do zako?czenia prac instalacyjnych! Media Expert jest jednym z kluczowych najemcw powstaj?cej w Kielcach Galerii Korona. B?dzie to najwi?kszy elektromarket tej sieci w mie?cie, jego powierzchnia ca?kowita wyniesie oko?o 1500 mkw - [wicej]
 • Villa Gra?yna - 29.03.2012
  Firma BUDOMAX doceni?a nasz profesjonalizm anga?uj?c do wsplnego przedsi?wzi?cia tj. budowy kompleksu mieszkalego przy ul. Gra?yny w Krakowie. Rozpocz?li?my prace instalacyjne w projekcie deweloperskim firmy Krak Kolor Deweloper. Zakres obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej gara?y i mieszka?. - [wicej]
 • Millenium Hall w Rzeszowie - 06.09.2011
  CLIMATEC w MILLENIUM HALL ! Poraz kolejny marka MEDIA EXPERT zaprosi?a nas do wsp?pracy przy swoim nowym projekcie i powierzy?a nam wykonanie instalacji HVAC w nowopowsta?ym Centrum Handlowo - Rozrywkowym w Rzeszowie - [wicej]
 • FRONTON OFFICE CENTER - 05.07.2011
  CLIMATEC podpisa?a Umow? na kompleksow? realizacj? instalacji HVAC! FRONTON OFFICE CENTER to wyj?tkowy projekt biurowy, usytuowany w centrum Krakowa przy ul. Kamiennej, Powierzchnia ca?kowita: 9 085 m2 - [wicej]
 • Farma ycia - 10.06.2011
  Bierzemy udzia? w II etapie budowy Farmy ?ycia. Pierwszy w Polsce oraz Europie ?rodkowej i Wschodniej o?rodek dla ludzi cierpi?cych na autyzm powstaje kilkana?cie kilometrw od Krakowa - [wicej]
 • O?RODEK HOTELOWO - REKREACYJNY w Dwikozach - 23.03.2011
  CLIMATEC przystapi?a do realizacji nowego zadania zwi?zanego z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania w nowopowstaj?cym O?rodku Hotelowo - Rekreacyjnym w Dwikozach. Inwestycja firmy SANTUR - [wicej]
 • Nowa realizacja w trakcie! - 16.02.2011
  Wsp?praca z firm? BUDOMAX zaowocowa?a realizacj? instalacji HVAC w budynku mieszkalnym przy ul. Tetmajera dla uznanego na rynku dewelopera DASTA INVEST - [wicej]
 • Kolejna realizacja w ko?cowej fazie! - 12.02.2011
  Profesjonalne podej?cie do powierzanych nam zada? skutkuje kolejn? terminowo realizowan? instalacj? w Budynku Mieszkalnym przy II etapie inwestycji prowadzonej przez firm? FRONTON przy ul. Boles?awa Roi w Krakowie. - [wicej]
 • Budynek mieszkalny ul. Kamienna - 12.02.2011
  CLIMATEC dzi?ki ogromnemu do?wiadczeniu w zakresie instalacji HVAC podpisa?a Umow? na realizacj? instalacji wentylacji w powstaj?cym w centrum Krakowa przy ul. Kamiennej budynku mieszkalnym. Zakres: wentylacja 80 mieszka?, pasa?y handlowych, gara?y podziemnych, systemy detekcji - [wicej]
 • Budynek mieszkalny ul. Storczykowa - 12.02.2011
  Kolejna realizacja zako?czona sukcesem. CLIMATEC zako?czy?o prace instalacyjne w zakresie wentylacji mechanicznej mieszka? i gara?y w Budynku mieszkalnym w Krakowie przy ul. Storczykowej 11 - [wicej]
 • Budynek mieszkalny KRAKW Ruczaj - 12.02.2011
  Ostatnie mieszkania zosta?y sprzedane w Kompleksie mieszkalnym przy ul. Grota - Roweckiego zrealizowanym przez firm? FRONTON. Nasza firma terminowo wykona?a instalacje dla tej bardzo du?ej inwestycji ktre obejmowa?y systemy: wentylacji mechanicznej 160 mieszka?, wentylacj? wielopoziomowego gara?u podziemnego, system oddymiania gara?u, klatek schodowych oraz szybw windowych oraz systemy detekcji. - [wicej]
 • Rozpocz?li?my nowa realizacj? - 11.03.2010
  BUDYNEK BIUROWO - ADMINISTRACYJNY Krakw,ul. Obro?cw Modlina Od 1 marca przyst?pili?my do realizacji kolejnego zlecenia, ktrego celem jest kompleksowa realizacja instalacji sanitarnych dla obiektu o pow. 3000m2 Zakres: wentylacja, klimatyzacja, c.o., wod.-kan. urz?dzenia sanitarne oraz wymiennikownia. - [wicej]
 • CLIMATEC w Sandomierzu - 11.03.2010
  SANDOMIERZ Zesp? Obiektw Handlowych przy ul. Mickiewicza Dobiegaj? ko?ca prace monta?owe zwi?zane z kompleksow? realizacj? przez CLIMATEC instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dla trzech s?siaduj?cych Budynkw Handlowych o pow. ok.2000 m2 ka?dy. - [wicej]
 • Zadanie zako?czone przed terminem - 11.03.2010
  GALERIA HANDLOWA JASTRZ?GIE ZDRJ Projekt realizowany przez Polimeni International w Jastrz?biu Zdroju na Grnym ?l?sku o pow. 17000m2 Nasza Firma zako?czy?a przed up?ywem terminu realizacji powierzone nam zadania w zakresie instalacji HVAC oraz oddymiania w Salonie Handlowym oglnopolskiej sieci sprzeda?y sprz?tu RTV i AGD - MEDIA EXPERT - [wicej]
 • Uwaga! - 23.01.2009
  W zwi?zku z awari? serwera zapytania wysy?ane bezpo?rednio z naszej strony internetowej /zak?adka Kontakt/ nie trafia?y do naszych Konsultantw. Informujemy i? funkcja ta zosta?a przywrcona! W razie potrzeby prosimy o przes?anie zapyta?, zapewniamy ?e ?adne nie pozostanie bez odpowiedzi. Przepraszamy za utrudnienia. - [wicej]
 • PRACA W CLIMATEC - 09.03.2008
  PRACA W CLIMATEC! OFERUJEMY: - ciekaw, sta prac w dynamicznie rozwijaj?cej si firmie - przyjazn atmosfer - wynagrodzenie odpowiadajce umiejtnociom - moliwo podnoszenia kwalifikacji Przyycz si? do nas! - [wicej]
 • Warto o tym wiedzie?! - 27.03.2007
  W tym artykule chcieliby?my zaprezentowa? Pa?stwu kilka ciekawych informacji, ktre mog? okaza? si? pomocne dla decyduj?cych si? na korzystanie z systemw kompleksowego ogrzewania lub klimatyzacji domu. Na czym mo?na zaoszcz?dzi?? Jak unikn?? przep?acania? Jak nasze dzia?anie mo?e sprzyja? ?rodowisku naturalnemu? Wiedza to klucz do zaspakajania potrzeb! - [wicej]
 • Witamy na naszej nowej stronie internetowej! - 23.03.2007
  Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej, ktra pozwoli Pa?stwu bli?ej nas pozna?, a tak?e przybli?y oferowane przez firm? CLIMATEC produkty oraz us?ugi. - [wicej]


Strona gwna Firma Oferta Realizacje Referenecje Praca Kontakt
Copyrights 2007 - Climatec - Poczuj powiew komfortu
Code&Design
Strona gwna